ویدیوی گربه گرین اوا از فیلم Dreamers

بایگانی فیلم مشهور

قسمت دو ازرویاپردازانفیلم سینما. این بار ، ما داریمگربه اوا گریندرویدئو از نمای نزدیک(پایین پیمایش برای ویدیو)ویدئو گربه گرین اوا در فیلم رویاپردازان

عکس صفحه -ویدئو در زیر

در این ویدئو اوا گرین و مایکل پیت برهنه روی تخت خوابیده اند. همانطور که دوربین بدن او را دنبال می کند ، در نمای نزدیک نمای خوبی از گربه او داریم! دوباره همان فیلم همان بوش. البته ، دوربین جلوتر می رود تا اینکه نگاهی به مشاعره بزرگ و چهره زیبای Eva بیندازیم.

از فیلم لذت ببرید!